Özgeçmiş ve Yayınları

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler:

Adı Soyadı                            : H. Yunus TAŞ

Doğum Tarihi                     : 01.01.1969

Uyruğu                                  : Türkiye Cumhuriyeti

İletişim Bilgileri :

Gsm                           : 505 628 .. ..

e-mail                       : tasyunus@hotmail.com, hyunustas@gmail.com

Kişisel Web             : www.yunustas.net

Öğrenim Durumu                                        :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Marmara Üniversitesi 1992
Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İstanbul Üniversitesi 1995
Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İstanbul  Üniversitesi 2009

Yüksek Lisans Tez:

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Türkiye’de Özelleştirme Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bengü DERELİ

Doktora Tezi :

 Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Rolleri Açısından KOBİ’Ler, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arif YAVUZ

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Öğretim Görevlisi Harran Üniversitesi / Akçakale Meslek Yüksekokulu 1996-2005
Yar. Doç. Dr. Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü 2010 –  2013
Misafir Öğretim Üyesi Amerika Birleşik Devletleri, Tomkins Cortland Community Collage ve Cornell Üniversiteleri’nde 2010 – 2011
Doçent Doktor Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü 2013-  …..

İdari Görevler :

Harran Üniversitesi,  Akçakale MYO,   ( Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başkanlığı),  1998 – 2005.

Yalova Üniversitesi,   Sosyal Bilimler Enstitüsü,   (Müdür Yardımcısı) , 2015 –  devam ediyor.

Bildiği Yabancı Diller:

— İngilizce   : iyi düzeyde konuşma ve anlama 

— Arapça      : Orta düzeyde konuşma ve anlama

Uzmanlık Alanları:

 • Girişimcilik ve KOBİ’ler
 • Göç ve Göçmen sorunları
 • Yoksulluk, Dezavantajlı Gruplar
 • İş ve sosyal Güvenlik Hukuku
 • İşsizlik ve İstihdam Politikaları

Son İki Yılda Verdiği Dersler:

Emek Piyassası  Politikaları (Doktora)
2015- 2016 Bahar KOBİ ‘Ler ve İstihdam (Doktora)
 

 

2015- 2016

 

 

Güz Hukuki Boyutları ile İş sağlığı ve Güvenlği
Sosyal Girişimcilik –   (YL)
 Bireysel İş Hukuku Uygulamaları
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (YL)
Toplu İş Hukuku Uyg.
Bahar Girişimcilik
Bireysel İş Hukuku
Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Politikaları (Yüksek Lisans)

Sosyal Girişimcilik (Yük. Lisans)

KOBİ’ler, Girişimcilik ve İstihdam- (YL)
KOBİ’lerde Çalışma İlişkileri

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.1. TAŞ, H.Yunus, İŞKUR’ un Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin İstihdam Üzerine Etkileri:

      Yalova İŞKUR Örneği, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset

      Konferansları Dergisi, 61. Sayı, 2012.   (EBSCO ve ASOS İndexlerince taranmaktadır).

1.2. TAŞ, H. Yunus, Toplumsal Sınıfların Değişim Sürecinde, Sendikalar Ve Sendikaların Geleceği,

       Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Yıl.1, Sayı,1, Ankara, 2012. (ASOS İndex tarafından taranmaktadır).

1.3. TAŞ, H. Yunus, Türkiye’de İşsizlik Sigortasından Yararlanma Şartları ve İşsizlik  Sigortası Ödemeleri: 

        Gebze İŞKUR Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

cilt 17, Sayı3, 2012. (EBSCO ve ASOS İndexlerince taranmaktadır).

1.4. TAŞ, H. Yunus & Ören Kenan, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

        ile ilgili Bir Değerlendirme, Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Yıl.2, Cilt.2, Sayı 3,

Ankara, 2013. (ASOS İndex tarafından taranmaktadır).

1.5. TAŞ, H. Yunus, Özcan, Selami & Çetin Yılmaz,“ Sigara İle Mücadelede Toplumsal

          Bilinç” HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt.2, Sayı 4, 2013(2).

( Ulusal ASOS İndex tarafından taranmaktadır).

1.6. Taş, H. Yunus, Bilen, Merve, “ Avrupa Birliği ve Türkiye’de Genç işsizliği sorunu ve Çözüm Önerileri”

         HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt.3, Yıl: 3, Sayı6, (2014/2).

(Ulusal ASOS İndex ve Ulakbim-DergiPark tarafından taranmaktadır).

1.7. TAŞ, H. Yunus, Bayılmş, Oya, “ Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi:

Sakarya Örneği” İŞ, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kayakları Dergisi,  Ocak 2015, Cilt.1,  Sayı:1.

        DOI: 10.4026/1303 2860.2015.0271.x (Uluslararası: EBSCO HOST,  Cabell’s Directories, Pro Quest,

Sociological Abstracts ve Ulusal:  ULAKBİM ile ASOS İndex tarafından taranmaktadır).

1.8. KURT Süleyman -TAŞ H. Yunus,  “Sivil Toplum Örgütlerinde profesyonel ve Gönüllü Çalışma İlişkileri: Fırsatlar ve Tehditler

Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Yıl.4, Cilt.4, Sayı 8,   Ankara, 2015. (ASOS İndex ve Ulakbim-DergiPark tarafından taranmaktadır).

1.9. TAŞ, H. Yunus ,  Akyol Yüsra , Türkiye Çalışma Hayatında, Hukuksal Olarak Kadınlara Sağlanan Avantajlar ve Yansımaları,

Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Yıl.4, Cilt.4, Sayı 9,   Ankara, 2015. (ASOS İndex ve Ulakbim-DergiPark tarafından taranmaktadır).

1.10. ÖZCAN Selami, TAŞ,  H. Yunus,    Sağlık Sektörünnde Bir İş Analizi Uygulaması.  Yalova Sosyal Bilimler Dergisi,    Yıl. 5

Sayı. 10, İstanbul, 2015,

(ASOS İndex, Acar İndeks  ve Ulakbim-DergiPark tarafından taranmaktadır).

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan ve sözlü anlatılan bildiriler :

 2.1. Taş, H.Yunus, Özcan, Selami; “İstanbul’da bulunan Ümraniye Ticaret Meslek

            Lisesinde Girişimcilik Ruhu Araştırması”, Kırklareli Üniversitesi, Uluslararası II. 

           Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, 2010.

2.2. Taş, H. Yunus, “ Sınır Ticaretinin Yöre Halkının İstihdam Yapısı ve Gelir Düzeylerine

      Etkiler”, 7 Aralık Kilis Üniversitesi, 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 2010.

    2.3. Taş, H. Yunus,  “Dünya’ da ve Türkiye’de Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma”,Beykent

Üniversitesi, International Conference on Eurasian Economies‏, Alma-ata, Kazakistan, 2012.

2.4. Taş, H. Yunus, Erbıyık, Hikmet; “KOBİ’lerde Yeni Düşünceler & Yeni Fikirler 

       Farkındalığı ve İstihdama Etkileri: İstanbul Ümraniye Sanayii Siteleri Örneği”, 4.

       İstanbul İktisatçılar Zirvesi, Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir, Yeni Ürün ve

       Mülkiyet Hakları, İstanbul İktisatçılar Derneği, İstanbul, 2012.

2.5. Taş, H. Yunus, Özcan, Selami;  “Türkiye’de İç Göçün Yoksulluğa ve  İstihdama

            Etkisi”, Beykent Üniversitesi, International Conference  Eurasian Economies‏,  St.

           patersburg, Rusya, 2013.

2.6. Taş,  H. Yunus, AB’de ve Türkiye ‘de işsizlik sigortasının sosyo – ekonomik açıdan

Karşılaştırılması” I. Uluslararası, Doğunun Batısı, Batının Doğusu Balkanlar

        Konferansı, Prizren, Kosova , Haziran, 2013.

2.7. Taş, H.Yunus, Özcan, Selami &  Baş, Kerim  “Sağlık Sektöründe Bilgi Asimetrisinin Hasta Memnuniyetine Etkisi: Yalova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinde Bir Uygulama”, Beykent Üniversitesi, International Conference on Eurasian  Economies‏, Sn Petesburg, Rusya, Eylül, 2013.

 1. Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplar

 Ulusal Kitaplar

3.1.  Taş, H.Yunus, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki 

        İşletmelerin İstihdam Artırıcı Etkileri, İstanbul, İTO Yayını, 2010.

3.2. Güloğlu Tuncay & Taş, H.Yunus, Muğla İli İşgücü Piyasası Analiz Çalışması,

Areda Yayınları, Kocaeli, 2012.

3.3. Taş, H.Yunus, Güloğlu Tuncay & Rize İli İşgücü Piyasası Analizi Çalışması,

Areda   Yayınları, Kocaeli, 2012.

3.4. TAŞ, H. Yunus ve Özcan Selami, Yenlikçi ve Sosyal Boyutları ile Avrupa Birliği ve Türkiye’de KOBİLER,

EKİN Yayınevi, Bursa, 2015.

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

4.1. Taş, H.Yunus, Türkiye’de KOBİ’lerin Sosyo Ekonomik Etkileri, Bütçe Dünyası

   Dergisi, Sayı 33, Şubat 2010.

 1. Yapılan Projelerde Aldığı Görevler :
 • Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi (TYEC) (Çalışma No. 5: Gümrük Hizmetleri ve Etik), Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Araştırma ve Uygulama Görevlisi), Ankara:2009
 • Yalova İlinin İşgücü Yapısı Talep ve Arz Analizi Araştırması, İŞKUR Yalova Müdürlüğü, (Araştırmacı ve Uygulama Koordinatörü) Yalova:2010.
 • Yalova İşkur Meslek Edindirme Kursları 2010 (Görevi; Eğitici), Yalova:2010.
 • Yalova’da Göç, İstihdam ve İşgücü Piyasası Araştırması Projesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Projesi, (Araştırmacı ve Uygulama Koordinatörü) Yalova:
 • Muğla İli İşgücü Piyasası Araştırma ve Analizi Çalışması, Muğla ili İŞKUR Müdürlüğü Projesi, ( Araştırma, Uygulama ve Analisti), Muğla:2012.
 • Rize İli İşgücü Piyasası Araştırma ve Analizi Çalışması, Muğla ili İŞKUR Müdürlüğü Projesi, ( Araştırma, Uygulama ve Analisti), Muğla:2012.

6 – Devam Eden Proje, Makale ve Tez  Çalışmaları:

      6.1. Türkiye’de Uluslararası  Göç  ve Göçmen sorunlarının Sosyal Politikalar

  açısından değerlendirilmesi, Bilimsel Bir Proje Olarak Gaziantep, Hatay,

  Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye İllerimizde ilgili birimlerle konuşularak devam

ediyor. (En az bir makale ve bir kitap olarak yayınlamayı planlıyoruz).

     6.2. Uluslararası Göçmen Profillerinin incelenmesi: Yalova’da bir örnek çalışma. (Yüksek

Lisans Tezi Devam Ediyor).

     6.3. Uluslararası Göçmenlik ve İnsan Kaçakçılığı Sorunu ve çözüm Önerileri, (makale

olarak hazırlanmaktadır.)